7 Aralık 2013 src 4 sınav soruları
(1) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
(2) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.
 • B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
 • C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
 • D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir.
(3) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 • A) Kavşaklar
 • B) Geçitler
 • C) Tepe üstleri
 • D) Bölünmüş yollar
(4) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A) Altmış saat
 • B) Yetmiş saat
 • C) Seksen saat
 • D) Doksan saat
(5) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
 • B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
 • C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
 • D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
(6) Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?
 • A) 30
 • B) 35
 • C) 40
 • D) 45
(7) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; her yirmidört saatlik süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir?
 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 14
(8) Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?
 • A) Hava koşulları
 • B) Yatkınlıklar
 • C) Hareket belirleyicileri
 • D) Durumsal etkenler
(9) Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?
 • A) Probleme girmemek.
 • B) Problem tespit edildikten sonra çözmek.
 • C) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek.
 • D) Problemi iyi anlamak.
(10) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 • A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
 • B) Doğrudan gözlem becerisi
 • C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
 • D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
(11) Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
 • A) Üç sınıfa
 • B) Beş sınıfa
 • C) Yedi sınıfa
 • D) Dokuz sınıfa
(12) Bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri yapıştırılmış paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?
 • A) Sürücü bu paketlerin yüklenmesine izin vermez, çünkü etiketleme kurallara uygun değildir.
 • B) Tehlikeli madde kontrolörü izin verirse sürücü yükleme yapabilir.
 • C) Sürücü yükleme sorumlusunun garantisine itibar etmelidir.
 • D) Bu paket toplam yükün bir parçası olduğu için, yüklenmesinde bir sakınca yoktur, yükletilir.
(13) Aşağıdakilerden hangisi ADR’de belirtilen 5.2 sınıfına girer?
 • A) Kendi kendine yanan maddeler
 • B) Organik peroksitler
 • C) Asidik maddeler
 • D) Yanıcı sıvı maddeler
(14) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Taşıma İrsaliyesi
 • B) Uygunluk Belgesi
 • C) Kaza/Yazılı Talimatlar
 • D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni
(15) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Önce enlemi sonra boylamı okunur.
 • B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
 • C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
 • D) Önce boylamı sonra enlemi okunur.
(16) Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
 • B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir.
 • C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
 • D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
(17) Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?
 • A) 10 – 15 arası
 • B) 15 – 20 arası
 • C) 20 – 30 arası
 • D) 40 – 50 arası
(18) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 • A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
 • B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
 • C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
 • D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek.
(19) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
 • A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
 • B) Solunumun olmaması
 • C) Solunum güçlüğü
 • D) Uyuklama, huzursuzluk
(20) Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
 • A) Topuktan dize kadar
 • B) Dizden kalçaya kadar
 • C) Topuktan kalçaya kadar
 • D) Topluktan koltuk altına kadar
(21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
 • B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
 • C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
 • D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
(22) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
 • A) 1
 • B) 3
 • C) 11
 • D) 12
(23) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P1 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
 • A) 5
 • B) 30
 • C) 10
 • D) 25
(24) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) 60 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
 • B) 63 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
 • C) 64 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
 • D) 65 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
(25) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
 • B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
 • C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
 • D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
(26) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının istiap haddi en az kaç ton almalıdır?
 • A) 50
 • B) 75
 • C) 220
 • D) 300
(27) Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) K1
 • B) K1
 • C) K2
 • D) H2
(28) Bulgaristan’la bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Habur
 • B) İpsala
 • C) Hamzabeyli
 • D) Türkgözü
(29) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 • A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
 • B) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
 • C) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
 • D) Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
(30) Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kargo
 • B) Acente
 • C) Nakliyat ambarı
 • D) Nakliyat ambarı işletmecisi
(31) İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır?
 • A) Sadece tank konteyner ile yapılan taşımalarda
 • B) Birden fazla tehlikeli madde taşımalarında
 • C) Sadece sınıf 3’e ait tehlikeli madde taşımalarında
 • D) Tüm taşımalarda
(32) Dökme atık taşımasında tehlike etiketleri (plakartlar) aracın neresine takılmalıdır?
 • A) Her iki uzun kenarına ve arkaya
 • B) Sadece iki uzun kenarına
 • C) Sadece arkaya
 • D) Sadece sol kenara
(33) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
 • A) 50 metre
 • B) 100 metre
 • C) 150 metre
 • D) 200 metre
(34) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?
 • A) 2,5
 • B) 3,5
 • C) 4,5
 • D) 5,5
(35) Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
 • A) Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
 • B) Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
 • C) Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
 • D) Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında
(36) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
 • A) 3 ay
 • B) 6 ay
 • C) 1 yıl
 • D) 2 yıl
(37) Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
 • A) 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
 • B) 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
 • C) 4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
 • D) 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
(38) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A) Aracın hızı
 • B) Yol yüzeyinin durumu
 • C) ABS
 • D) Yolun eğimi
(39) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
 • B) Hız arttıkça daha uzağa bakılarak trafikte oluşabilecek durumlar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
 • C) Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
 • D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılmayacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
(40) Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 • A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
 • B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
 • C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
 • D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
(41) Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) İlk iki yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
 • B) İlk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
 • C) İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir,
 • D) İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir
(42) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kalp atışının hızlanması
 • B) Kalp atışının azalması
 • C) Yaranın kolay mikrop alması
 • D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
(43) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
 • B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
 • C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
 • D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m
(44) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A) Aracın çalınması.
 • B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
 • C) Aracın yanması.
 • D) Aracın devrilmesi.
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sevk irsaliyesi
 • B) Taşıma senedi
 • C) Fatura
 • D) Taşıma sözleşmesi
(46) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 • A) Yargılama yerine tanımlama
 • B) Denetleme yerine işbirliği
 • C) İçtenlik yerine art niyet
 • D) Umursamazlık yerine değer verme
(47) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
 • A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
 • B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
 • C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
 • D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
(48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
 • B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
 • C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır.
 • D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
(49) Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
 • A) Yükün karayoluna düşmemesi için araç yavaş sürülmelidir.
 • B) Yükün karayoluna akmaması, kaymaması için araç yavaş sürülmelidir.
 • C) Yükün her türlü yolda dengesinin bozulmaması için araç yavaş ve dikkatli sürülmelidir.
 • D) Yük karayoluna değmeyecek, düşmeyecek, akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde araca yüklenmelidir.
(50) Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz
 • B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz
 • C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz
 • D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44