24 Mart 2012 SRC4 Sınavı
(1) Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) İnik lastik karda çok daha fazla kayar.
 • B) Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar.
 • C) Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir.
 • D) Hepsi
(2) Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 • A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
 • B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
 • C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
 • D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
(3) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 • A) Aile faktörü kişiliği etkilemez.
 • B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
 • C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
 • D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
(4) Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
 • A) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
 • B) Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
 • C) Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
 • D) Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
(5) Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
 • A) Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
 • B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
 • C) Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
 • D) Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
(6) Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 • A) Su ile ilgili tüm detayları.
 • B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
 • C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
 • D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
(7) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
 • A) Kalbi düzensiz çalışanlara
 • B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
 • C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
 • D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
(8) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 • A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
 • B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
 • C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
 • D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
(9) Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
 • B) Yollar kayganlaşır.
 • C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
 • D) Fren mesafesi kısalır.
(10) Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
 • A) Lastik hava basıncı azaltılır.
 • B) Olduğu değerde bırakılır.
 • C) Havanın soğuması beklenir.
 • D) Lastik hava basıncı arttırılır.
(11) Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?
 • A) İkaz sisteminin
 • B) Yakıt sisteminin
 • C) Ateşleme sisteminin
 • D) Aktarma sisteminin
(12) Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 • A) Dinlememek
 • B) Önyargı ve ayrımcılık
 • C) Başkalarına saygı göstermek
 • D) Hoşgörüsüzlük
(13) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
 • A) 7 gün
 • B) 10 gün
 • C) 15 gün
 • D) 30 gün
(14) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 • A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.
 • B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
 • C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.
 • D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.
(15) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 • A) Yarı oturuş pozisyonu
 • B) Sırtüstü yatış pozisyonu
 • C) Yan yatış pozisyonu
 • D) Yüzükoyun yatış pozisyonu
(16) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A) Altmış saat
 • B) Yetmiş saat
 • C) Seksen saat
 • D) Doksan saat
(17) N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar
 • B) Azami yüklü ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar.
 • C) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlar.
 • D) Hiçbiri
(18) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?
 • A) O yolun otoyol olduğunu
 • B) O yolun uluslararası yol olduğunu
 • C) O yolda 90 km hızla gidileceğini
 • D) O yolun devlet karayolu olduğunu
(19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
 • B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
 • C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör giriş hızı dır.
 • D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
(20) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(21) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
 • B) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
 • C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.
 • D) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
(22) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
 • C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
(23) Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
 • A) A,B,C
 • B) F,G,H
 • C) D,G
 • D) Sadece G
(24) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
 • A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
 • B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
 • C) Sadece idari para cezası uygulanır.
 • D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
(25) Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 • A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
 • B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
 • C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
 • D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
(26) Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 • A) 100 metre - 100 cm.x25 cm.
 • B) 100 metre -150 cm.x25 cm.
 • C) 150 metre -150 cm. x 25 cm.
 • D) 150 metre -100 cm.x25 cm
(27) Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
 • A) Yüklü ağırlık
 • B) Gabari
 • C) Taşıma sınırı
 • D) Dingil ağırlığı
(28) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
 • A) 2
 • B) 5
 • C) 10
 • D) 12
(29) Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
 • A) L Yetki Belgesi
 • B) M Yetki Belgesi
 • C) N Yetki Belgesi
 • D) T Yetki Belgesi
(30) Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
 • A) Kargo
 • B) Parça yük
 • C) Paletli yük
 • D) Tehlikeli maddeler
(31) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.
 • B) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.
 • C) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz
 • D) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.
(32) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • A) Kaburga kırığı olan
 • B) Birinci derecede yanığı olan
 • C) Solunum zorluğu çeken
 • D) Kol kırığı olan
(33) Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
 • B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
 • C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
 • D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
(34) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A) Aracın hızı
 • B) Yol yüzeyinin durumu
 • C) ABS
 • D) Yolun eğimi
(35) Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte………….., diğer hallerde…………..fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 • A) 10 kilometreden - 15 kilometreden
 • B) 15 kilometreden - 20 kilometreden
 • C) 20 kilometreden - 25 kilometreden
 • D) 20 kilometreden - 30 kilometreden
(36) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
 • A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
 • B) Yörünge uydu servisleri
 • C) Karayolu haritası
 • D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
(37) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir?
 • A) Refleks
 • B) El-ayak koordinasyonu
 • C) Karar verme/muhakeme yeteneği
 • D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
(38) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
 • B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
 • C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
 • D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
(39) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
 • A) Verilecek ceza aynı kalır.
 • B) Verilecek ceza yarısı kadar arttırılır.
 • C) Verilecek ceza 1 kat arttırılır.
 • D) Verilecek ceza 2 kat arttırılır.
(40) Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
(41) Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır?
 • A) Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg.
 • B) Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg.
 • C) Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg.
 • D) Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg.
(42) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?
 • A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından.
 • B) İki ikaz levhasının yan yana veya üst üste araca takılmasından.
 • C) Tehlike numarasının önüne 'Z' harfi gelmesinden.
 • D) Tehlike numarasının önüne altı yeşil olan bir 'L' harfi gelmesinden.
(43) Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
(44) Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?
 • A) Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar
 • B) Hata riski artar.
 • C) Verimliliğin artmasını sağlar
 • D) Çalışanların moralini yükseltir
(45) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 • A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
 • B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
 • C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
 • D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün
(46) Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
 • A) Kendilerini geçmek isteyen araçları güvenle girebilecekleri kadar.
 • B) Araç uzunluğunun üç katı kadar.
 • C) Araç hızının en az yarısı kadar.
 • D) En az 50 metre kadar.
(47) 2 römorklu katarlarda azami uzunluk kaç metredir?
 • A) 12 m
 • B) 18.75m
 • C) 20m
 • D) 22m
(48) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 • A) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır.
 • B) ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır.
 • C) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar.
 • D) ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır.
(49) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
 • B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
 • C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
 • D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.
(50) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
 • A) 15
 • B) 19
 • C) 20
 • D) 22
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44